Аб арганізацыі прыему ў I класы ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі

Прыём у 1 клас

разгарнуць

Прыём дакументаў у І клас 2023/2024 навучальнага года

Прыём дакументаў у І клас 2023/2024 навучальнага года дзецей, якія пражываюць у мікрараёне Дзяржаўнай установы адукацыі "Янавіцкая сярэдняя школа Клецкага раёна"аг.Янавічы, в.Бабаевічы, в.Чырвоеная Зорка, в.Гурнаўшчына, аг.Галавачы, в.Лецяшын, в.Цапра, в.Расветная, в.Каранеўшчына, в.Матушы, в.Зернавая (рашэнне Клецкага раённага выканаўчага камітэта 17.11.2014 №1770 са змяненнямі і дапаўненнямі 07.12.2015 №1567), ажыццяўляецца з 12 чэрвеня па 15 жніўня 2023 года.

Прыём дакументаў у І клас 2023/2024 навучальнага года дзецей, якія не пражываюць у мікрараёне Дзяржаўнай установы адукацыі "Янавіцкая сярэдняя школа Клецкага раёна", ажыццяўляецца з 16 жніўня па 28 жніўня 2023 года.

Адказнай асобай за арганізацыю і ажыццяўленне кантролю за ходам прыёму дакументаў у І клас з'яўляецца Шчэрба Аксана Фёдараўна, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце. Тэлефон: 61685.

Прыём дакументаў ажыццяўляецца з панядзелка па пятніцу з 8.00 да 13.00 і з 15.00 да 20.00. У суботу прыём дакументаў ажыццяўляецца з 9.00 да 13.00.

 

Графік прыёмa дакументаў у І клас на 2023/2024 н.г.

Графік прыёма дакументаў у І клас на 2023/2024 н.г.

 

Дата

8.00 – 13.00

15.00 – 20.00

12.06 – 16.06

Халікава І.Д.

Філіпчык А.А.

17.06

8.00 – 14.00 Халікава І.Д. (субота)

19.06 – 21.06

Халікава І.Д.

Філіпчык А.А.

22.06

Абцэшка Т.Ю.

Філіпчык А.А.

23.06

Абцэшка Т.Ю.

Філіпчык А.А.

24.06

8.00 – 14.00 Абцэшка Т.Ю. (субота)

26.06

Акулёнак І.І.

Антановіч А.П.

27.06

Дамарацкая Т.Д.

Антоновіч Д.А.

28.06

Акулёнок І.І.

Скіба І.А.

29.06

Антановіч Д.А.

Ільюкевіч С.Н.

30.06

Дамарацкая Т.Д.

Антановіч А.П.

01.07

8.00 – 14.00 Антановіч Д.А. (субота)

04.07 – 07.07

Шчэрба А.Ф.

Дзямідчык Г.В.

08.07

8.00 – 14.00 Дамарацкая Т.У. (субота)

10.07 – 14.07

Антановіч Д.А.

Кротава С.М.

15.07

8.00 – 14.00 Кротава С.М. (субота)

17.07 – 21.07

Мамчыц М.М.

Дзямідчык Г.В.

22.07

8.00 – 14.00 Дзямідчык Г.В. (субота)

24.07 – 28.07

Антановіч А.П.

Шчэрба А.Ф.

29.07

8.00 – 14.00 Раманюк В.І. (субота)

31.07

Антановіч А.П.

Шчэрба А.Ф.

01.08 – 04.08

Дзейка Д.А.

Антановіч А.П.

05.08

8.00 – 14.00 Антановіч А.П. (субота)

07.08 – 11.08

Акулёнак І.І.

Дамарацкая Т.У.

12.08

8.00 – 14.00 Акулёнак І.І. (субота)

 

Па пытаннях прыёму ў першы клас можна звяртацца па тэлефоне 61683 –  дырэктар школы Філіпчык А.А.
 
Для залічэння дзіцяці ў І клас законным прадстаўнікам неабходна прадставіць наступныя дакументы:
  1. заява на імя дырэктара на бланку школы;
  2. арыгінал і копію пасведчання аб нараджэнні дзіцяці;
  3. медыцынскую даведку для залічэння ў І клас;
  4. пашпарт законных прадстаўнікоў з рэгістрацыяй.
згарнуць

Аб арганізацыі прыему ў I класы ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі

разгарнуць

МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 

вул. Савецкая, 9,

220010, г. Мiнск

тэл. 327-47-36, факс 200-84-83

E-mail: root@minedu.unibel.by

 

ул. Советская, 9

220010, г. Минск

тел. 327-47-36, факс 200-84-83

E-mail: root@minedu.unibel.by

 

24.02.2023    № 02-01-14/2404/дс/

На № ____________от ____________

 

Структурные подразделения облисполкомов,             

Мингорисполкома, осуществляющие государственно-

властные функции в сфере образования                   

 

Об организации приема в  I классы учреждений общего среднего образования

 

В целях обеспечения единых подходов к приему (зачислению) детей в I классы учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования (далее – УОСО), считаем необходимым обеспечить следующий порядок приема (зачисления) в  I классы.

Порядок приема (зачисления) детей в I классы УОСО регламентируется Кодексом Республики Беларусь об образовании (далее – Кодекс об образовании), Положением об учреждении общего среднего образования, утвержденным постановлением Министерства образования от 19.09.2022 № 322 (далее – Положение об УОСО), Инструкцией о порядке учета детей в целях получения ими общего среднего, специального образования, утвержденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24.08.2022 № 285.

В соответствии с частью первой пункта 1 статьи 151 Кодекса об образовании, местные исполнительные и распорядительные органы закрепляют за начальной школой, базовой школой, средней школой, гимназией (для получения общего базового образования) территорию соответствующей административно-территориальной (территориальной) единицы в целях обеспечения проживающим на этой территории гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые имеют равное с гражданами Республики Беларусь право на получение общего среднего образования, доступа к его получению (далее – микрорайон).

Преимущественное право при приеме (зачислении) в I классы названных УОСО имеют дети, проживающие в микрорайоне данного учреждения образования. В приеме (зачислении) ребенка, проживающего в микрорайоне УОСО, может быть отказано только по причине отсутствия в нем свободного места. При наличии свободных мест в УОСО могут приниматься дети независимо от места их жительства.

В соответствии с пунктом 72 Положения об УОСО, прием документов для зачисления в I классы УОСО детей, проживающих по микрорайону, необходимо осуществлять с 12 июня по 15 августа. При наличии свободных мест для зачисления в I классы УОСО детей, не проживающих по микрорайону, документы могут быть поданы                         с 16 по 28 августа.

Прием (зачисление) в I классы УОСО осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема, наполняемостью классов, которые устанавливаются решением учредителя учреждения образования или уполномоченным им органом в соответствии с требованиями, установленными в пункте 6 статьи 150 Кодекса об образовании.

Обращаем внимание, что прием (зачисление) детей в УОСО осуществляется по достижении ими на начало учебного года возраста шести лет или по желанию одного из законных представителей ребенка с более позднего возраста. По заявлению одного из законных представителей при наличии решения педагогического совета допускается прием (зачисление) в I класс ребенка, которому шесть лет исполняется в текущем календарном году (пункт 3 статьи 151 Кодекса об образовании).

В целях обеспечения организованного приема документов в I классы в УОСО должен быть издан приказ, утверждающий:

ответственное лицо из числа заместителей директора УОСО за организацию и осуществление контроля за ходом приема документов в  I классы;

соблюдение сроков приема документов для зачисления детей в  I класс с 12 июня по 15 августа года приема, на свободные места (при наличии) – до 28 августа года приема;

график приема документов в I классы, предусматривающий прием документов в первую половину дня, во вторую половину дня, в субботу. График приема документов в I классы разрабатывается с учетом специфики учреждения образования (городская или сельская местность, количество открываемых классов, количество детей, проживающих в микрорайоне, интенсивность подачи документов от законных представителей детей, проживающих в микрорайоне УОСО, иное);

ответственных лиц из числа педагогических работников УОСО, которые будут осуществлять прием документов в I классы в соответствии с утвержденным графиком, иное.

Заявления от законных представителей детей, проживающих в микрорайоне УОСО, совместно с иными документами, установленными частью первой пункта 2 статьи 151 Кодекса об образовании, пунктом 67 Положения об УОСО, принимаются в соответствии с утвержденным графиком лицами, определенными ответственными за прием документов. Прием на свободные места в УОСО детей, которые не проживают по микрорайону, осуществляется в порядке очередности регистрации заявлений от их законных представителей в УОСО.

Для приема заявлений от законных представителей детей, которые не проживают в микрорайоне данного УОСО, считаем необходимым установить следующий порядок.

Заявления принимаются руководителем УОСО (лицом, исполняющим обязанности руководителя УОСО) в период с 12 июня по 15 августа во время приема граждан.

Поданные заявления регистрируются в специально отведенной для этих целей книге регистрации заявлений, в которой необходимо предусмотреть графы: фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка, обратившегося с заявлением; фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; число, месяц, год рождения ребенка; адрес проживания; дата подачи заявления. Прием документов, установленных частью первой пункта 2 статьи 151 Кодекса об образовании, пунктом 67 Положения об УОСО, от законных представителей детей для зачисления в I класс УОСО на свободные места осуществляется в порядке очередности подачи заявлений в период                          с 16 по 28 августа года приема.

В случае обращения до 12 июня к руководителю УОСО законных представителей детей, которые не проживают в микрорайоне данного УОСО, заявление регистрируется как обращение гражданина, на которое дается ответ в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращении граждан и юридических лиц».

Информация о микрорайоне УОСО, порядке приема документов в  I классы УОСО, в том числе и на свободные места, должна быть доведена до законных представителей детей путем размещения на официальном сайте УОСО, информационных стендах, информирования на собрании родителей будущих первоклассников и др.

Считаем необходимым довести данную информацию до органов управления образованием, руководителей учреждений образования и обеспечить контроль за организацией приема документов в  I  классы  УОСО.

 

Заместитель Министра                                                    А.В.Кадлубай

 

02-01 Палазник 200 98 39

згарнуць